สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น

ประเภทของโรงแรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดังนี้

1.       แบ่งตามทำเลที่ตั้ง

2.       แบ่งตามหน้าที่

3.       แบ่งตามจำนวนห้องพัก

4.       แบ่งตามราคาค่าห้อง

5.       แบ่งตามระยะเวลาที่ลุกค้ามาพัก

โรงแรมที่แบ่งตามทำเลที่ตั้ง ( Location )

โรงแรมในเมืองใหญ่ ( Large Cities ) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจ การ

ท่องเที่ยว ตลอดจนสถานบันเทิงต่าง ๆ ลักษณะของโรงแรมมักมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ห้องตกแต่งหรูหรามีบริการอื่น ๆ ครบครัน

โรงแรมในเมืองเล็ก ( Small Cities ) มักตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ลูกค้าส่วนใหญ่คือ

นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเดนทาง และลูกค้าในทอ้งถิ่นที่มาสังสรรค์

โรงแรมชานเมือง ( Saburban Hotel ) ตั้งอยู่ชานเมืองหรือนอกเมือง มีการ

คมนาคมสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ มีอากาศบริสุทธิ์

โรงแรมสถานตากอากาศ ( Resort Hotel ) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

·                                                       โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ

·                                                       โรงแรมที่ไม่มีธรรมชาติดึงดูดนกท่องเที่ยว เป็นรงแรมที่มุ่งเน้นด้านกิจกรรม

นันทนากาต่าง ๆ เช่น สนามกอล์ฟ ขี่ม้า ฯลฯ

โรงแรมท่าอากาศยาน (  Airport Hotel ) ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่สนามบิน ทั้งนี้

เพราะสนามบินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไกลเมือง

โรงแรมที่แบ่งตามหน้าที่

โรงแรมเพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ ( Commercial Hotel ) มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจ พ่อค้าที่มาติดต่อธุรกิจ

โรงแรมเพื่อการพักผ่อน ( Resort Hotel ) มักตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีบริการด้านต่าง ๆ ครบครัน

โรงแรมเพื่อการประชุม (  Convention Hotel )  โรงแรมที่มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อจัดเป็นที่ประชุมสัมมนา หรืออบรมอื่นๆ โดยจัดห้องไว้ให้บริการ

โรงแรมเพื่อการพักอาศัย ( Residential Hotel ) เป็นลักษณะให้เาห้องพักถาวรในรูปของห้องชุด

โรงแรมเพื่อให้บริการแกกก่นักท่งอเที่ยวโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ ( Motel ) มักตั้งอยู่ตามถนนสายสำคัญๆมีที่จอดรถติดกับห้องพัก

โรงแรมที่แบ้งตามจำนวนห้องพัก

โรงแรมขนาดเล็ก คือ โรงแรมที่มีห้องพักเดี่ยวต่ำกว่า 30 ห้อง

โรงแรมขนาดกลาง คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องไม่เกิน 100 ห้อง

โรงแรมขนาดใหญ่ คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ตกแต่งหรูหรา มีบริการครบครัน

4.     โรงแรมที่แบ่งตามราคาค่าเช้าห้องพัก

ระดับ /

กลุ่ม

ราคาห้องพักเดี่ยวต่อวัน

เกณฑ์สมาคม

เกณฑ์ ท.ท.ท.

เกณฑ์ในแผน ฯ

1

300

200

400

2

300 600

200 400

400 700

3

600 900

400 700

700 1,000

4

900 ขึ้นไป

700 1,000

1,000 ขึ้นไป

5

 

1,000 ขึ้นไป

 

                                                หมายเหตุ : หน่วยเป็นบาท

5.โรมแรมที่แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพัก

                1). โรงแรมสำหรับพักชั่วคราว (  Transient Hotel ) คือโรงแรมที่ลูกค้ามาพักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

โรงแรมสำหรับพักประจำ ( Residential Hotel ) คือโณงแรมประเภทให้ลูกค้าเช่าพัก

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือห้องพักจะเป็นประเภทห้องชุด

 

 

ระดับมาตราฐานของโรงแรม

                สมาคมยานยนต์ในประเทสอังกฤษ หรือ Automobile Association ( AA ) และ

ราชยานยนต์สโมสร หรือ Royal Automobile Club ( RAC ) จัดกลุ่มระดับของโรงแรมแล้วยังนับเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของโรงแรมในแต่ละกลุ่มด้วย

การจัดกลุ่มโดยวิธีให้ดาวมีดังนี้

 

กลุ่มดาวเดียว      หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร่าย ๆ และ

พอใช้ มีห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาพักเท่านั้น บรรยากาศเป็นกันเอง

กลุ่มสองดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีระดับห้องพักสูงกว่าระดับดาวเดียว ห้องพักกว้างขึ้น มีห้องน้ำในตัว อาหารมีครบครันขึ้น ไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสามดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น มีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสี่ดาว             หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตราฐานสูงในด้านบริการและความสะดวกสบาย มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง

กลุ่มห้าดาว          หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรู มีมาตราฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ ด้าน คือทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ประเภทของโรงแรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดังนี้

1.       แบ่งตามทำเลที่ตั้ง

2.       แบ่งตามหน้าที่

3.       แบ่งตามจำนวนห้องพัก

4.       แบ่งตามราคาค่าห้อง

5.       แบ่งตามระยะเวลาที่ลุกค้ามาพัก

โรงแรมที่แบ่งตามทำเลที่ตั้ง ( Location )

โรงแรมในเมืองใหญ่ ( Large Cities ) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจ การ

ท่องเที่ยว ตลอดจนสถานบันเทิงต่าง ๆ ลักษณะของโรงแรมมักมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ห้องตกแต่งหรูหรามีบริการอื่น ๆ ครบครัน

โรงแรมในเมืองเล็ก ( Small Cities ) มักตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ลูกค้าส่วนใหญ่คือ

นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเดนทาง และลูกค้าในทอ้งถิ่นที่มาสังสรรค์

โรงแรมชานเมือง ( Saburban Hotel ) ตั้งอยู่ชานเมืองหรือนอกเมือง มีการ

คมนาคมสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ มีอากาศบริสุทธิ์

โรงแรมสถานตากอากาศ ( Resort Hotel ) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

·                                                       โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ

·                                                       โรงแรมที่ไม่มีธรรมชาติดึงดูดนกท่องเที่ยว เป็นรงแรมที่มุ่งเน้นด้านกิจกรรม

นันทนากาต่าง ๆ เช่น สนามกอล์ฟ ขี่ม้า ฯลฯ

โรงแรมท่าอากาศยาน (  Airport Hotel ) ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่สนามบิน ทั้งนี้

เพราะสนามบินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไกลเมือง

โรงแรมที่แบ่งตามหน้าที่

โรงแรมเพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ ( Commercial Hotel ) มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจ พ่อค้าที่มาติดต่อธุรกิจ

โรงแรมเพื่อการพักผ่อน ( Resort Hotel ) มักตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีบริการด้านต่าง ๆ ครบครัน

โรงแรมเพื่อการประชุม (  Convention Hotel )  โรงแรมที่มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อจัดเป็นที่ประชุมสัมมนา หรืออบรมอื่นๆ โดยจัดห้องไว้ให้บริการ

โรงแรมเพื่อการพักอาศัย ( Residential Hotel ) เป็นลักษณะให้เาห้องพักถาวรในรูปของห้องชุด

โรงแรมเพื่อให้บริการแกกก่นักท่งอเที่ยวโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ ( Motel ) มักตั้งอยู่ตามถนนสายสำคัญๆมีที่จอดรถติดกับห้องพัก

โรงแรมที่แบ้งตามจำนวนห้องพัก

โรงแรมขนาดเล็ก คือ โรงแรมที่มีห้องพักเดี่ยวต่ำกว่า 30 ห้อง

โรงแรมขนาดกลาง คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องไม่เกิน 100 ห้อง

โรงแรมขนาดใหญ่ คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ตกแต่งหรูหรา มีบริการครบครัน

4.     โรงแรมที่แบ่งตามราคาค่าเช้าห้องพัก

ระดับ /

กลุ่ม

ราคาห้องพักเดี่ยวต่อวัน

เกณฑ์สมาคม

เกณฑ์ ท.ท.ท.

เกณฑ์ในแผน ฯ

1

300

200

400

2

300 600

200 400

400 700

3

600 900

400 700

700 1,000

4

900 ขึ้นไป

700 1,000

1,000 ขึ้นไป

5

 

1,000 ขึ้นไป

 

                                                หมายเหตุ : หน่วยเป็นบาท

5.โรมแรมที่แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพัก

                1). โรงแรมสำหรับพักชั่วคราว (  Transient Hotel ) คือโรงแรมที่ลูกค้ามาพักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

โรงแรมสำหรับพักประจำ ( Residential Hotel ) คือโณงแรมประเภทให้ลูกค้าเช่าพัก

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือห้องพักจะเป็นประเภทห้องชุด

 

 

ระดับมาตราฐานของโรงแรม

                สมาคมยานยนต์ในประเทสอังกฤษ หรือ Automobile Association ( AA ) และ

ราชยานยนต์สโมสร หรือ Royal Automobile Club ( RAC ) จัดกลุ่มระดับของโรงแรมแล้วยังนับเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของโรงแรมในแต่ละกลุ่มด้วย

การจัดกลุ่มโดยวิธีให้ดาวมีดังนี้

 

กลุ่มดาวเดียว      หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร่าย ๆ และ

พอใช้ มีห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาพักเท่านั้น บรรยากาศเป็นกันเอง

กลุ่มสองดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีระดับห้องพักสูงกว่าระดับดาวเดียว ห้องพักกว้างขึ้น มีห้องน้ำในตัว อาหารมีครบครันขึ้น ไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสามดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น มีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสี่ดาว             หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตราฐานสูงในด้านบริการและความสะดวกสบาย มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง

กลุ่มห้าดาว          หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรู มีมาตราฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ ด้าน คือทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

view